کانون فرهنگی هنری علی بن ابیطالب(ع)روستای دستجه-شهرستان فسا عرصه فرهنگی، عرصه جهاد است. رهبر معظم انقلاب http://kanon02.ir 2019-12-06T03:48:19+01:00 text/html 2017-06-27T17:44:01+01:00 kanon02.ir admin admin طرح قرانی1451 http://kanon02.ir/post/104 <div class="b194_lead" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: BYekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ضوابط و دستورالعمل &nbsp;اجرایی</span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طرح&nbsp; قرآنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;1451</span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">با محوریت</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;(</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سوره&nbsp; ملک ، واقعه</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">)</span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br></span></p></div><div class="b194_bodytxt" style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;<img src="http://farsmasajed.ir/sysnews_img/photos/1451.jpg"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;<a href="http://www.farsmasajed.ir/userfile/form1.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جهت دریافت فرم شماره 1(</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">لیست افراد شرکت کننده</span></a><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.farsmasajed.ir/userfile/form1.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">) اینجا را کلیک فرمایید</a></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اهداف طرح :</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1</span>) تشویق و ترغیب عموم علاقمندان، جهت انس با آیات قرآن کریم</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">2) زمینه سازی جهت دست­یابی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت 10 میلیون حافظ قرآن، گفتمان­سازی و تدبر در قرآن کریم</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">3) مشارکت و هم افزایی در اجرای برنامه­های قرآنی با سایر نهادها و دستگاه­های قرآنی</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">کلیات طرح:</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span></p><div align="right" style="box-sizing: border-box;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent; width: 682px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ردیف</span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">عنوان</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">توضیحات</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نام</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1451</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">2</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مدت</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سه ماه</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">3</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شكل اجرا</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">حضوری</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">4</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">زمان اجرا</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;از ابتدای ماه مبارک رمضان بمدت سه ماه (6/3/96)</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">5</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">گستره اجرایی</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">کل کشور</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">6</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">محل برگزاری</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">کانون­های فرهنگی هنری مساجد به ویژه مراکز خانه نور</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">7</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مجری</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">دبیرخانه استان باهمکاری کانون تخصصی قرآن استان</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">8</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اعضاء(مخاطبین)</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اساتید، عموم مردم،&nbsp; نمازگزارن و ....</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">9</span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تعداد نفرات</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">هرکلاس بین 15 تا 25 نفر</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">10</span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">محتوا</span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">روخوانی و روان خوانی، حفظ و مفاهیم سوره ملک و واقعه</span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">11</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ناظر</span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">دبیرخانه استان</span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" width="64" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">12</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td valign="top" width="144" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ارزشیابی پایانی</span></span></p></td><td valign="top" width="474" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">کسب امتیاز 15 از 20</span></span></p></td></tr></tbody></table></div><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent; width: 1083px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><div style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">بخش دوم &nbsp;: شیوه و شرح اجرا</span></p></div></td></tr></tbody></table><table cellspacing="0" cellpadding="0" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent; width: 1083px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><div style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">بخش اول طرح : کلیات</span></p></div></td></tr></tbody></table><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">الف ) نحوه اجرا :</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تبلیغات و ثبت نام</span>:</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از آنجا که مسئولیت برگزاری دوره بر عهده دبیرخانه های هر استان می باشد هماهنگی لازم در خصوص اطلاع رسانی و تبلیغات را انجام می دهد و نسبت به ثبت نام از افراد واجد شرایط، اقدام می نماید4/3/96</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد کلاس مورد نظر در هر استان مطابق جدول سهمیه خواهد بود.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد نفرات شرکت کننده در هر کلاس 15 الی 25 نفر می باشد.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرایط شرکت کنندگان :</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عضو کانون/ نمازگزار مسجد</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علاقمند و توانایی شرکت در کلاس</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><div align="right" style="box-sizing: border-box;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent; width: 586px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td colspan="3" width="586" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جدول زمان بندی اجرای طرح 1451&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="53" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ردیف</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="420" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرح</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="113" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">زمان</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="53" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="420" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تبلیغات و ثبت نام از علاقمندان جهت حضور در کلاس ها</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="113" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تا 6/3/96</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="53" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">2</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="420" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">برگزاری جلسات آموزشی (بامحوریت سوره ملک و واقعه)</span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">+ یک جلسه آزمون نهایی</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="113" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">6/3/96 تا 26/5/96</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="53" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">3</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="420" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ارسال مشخصات کانون و شرکت­کنندگان در کلاس­ها توسط کانوهای استان به کانون مرکزی استان با فرمت ارائه شده</span></span></p></td><td width="113" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">24/3/96</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="53" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">4</span></span></p></td><td width="420" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ارسال مشخصات کلاس­های برگزارشده و مشخصات کل شرکت­کنندگان به ستاد عالی توسط کانون مرکزی با فرمت ارائه شده</span></span></p></td><td width="113" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">31/3/96</span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="53" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">5</span></span></p></td><td width="420" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ارسال گزارش مکتوب و مصور توسط دبیرخانه استان استان</span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;به ستاد عالی</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="113" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">8/6/96</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr></tbody></table></div><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div align="right" style="box-sizing: border-box;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent; width: 661px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td colspan="2" width="661" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جدول بودجه بندی جلسات آموزشی</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td colspan="2" width="661" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">با توجه به اینکه مدت کلی برگزاری جلسات آموزشی سه ماه می باشد جدول بودجه بندی جلسات به شرح ذیل ارائه می شود:</span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="320" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شماره جلسه</span></span></p></td><td width="340" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">محورهای آموزش - آیات مرتبط</span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="320" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;(30 روز &nbsp;ماه مبارک رمضان)</span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">6/3/96 الی 6/4/96</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="340" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آیات 1 تا 30 سوره مبارکه ملک</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td width="320" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">7/4/96 الی 26/5/96</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td><td width="340" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آیات 1 تا 96 سوره مبارکه واقعه</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td colspan="2" width="661" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نکات قابل توجه :</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طرح 1451 برای اجرا در ایام تابستان پیش­بینی شده است و محتوای آموزشی این طرح شامل دو سوره مبارکه ملک و واقعه می­باشد که در 2 بازه زمانی 1- ایام ماه مبارک رمضان و 2- بعد از ماه مبارک رمضان به اجرا درخواهد آمد.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">به دلیل اجرای هماهنگ طرح پیشنهاد می­شود هر یک&nbsp; از روزهای ماه مبارک رمضان برای آموزش یک آیه از سوره ملک اختصاص داده شود.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">پس از پایان ماه مبارک رمضان و اتمام جلسات آموزشی سوره مبارکه ملک، طرح با آموزش سوره مبارکه واقعه ادامه پیدا می­کند.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بودجه بندی آموزشی سوره مبارکه واقعه برعهده مربی یا استاد جلسه می­باشد و باتوجه به توانایی و استعداد متربیان نسبت به برگزاری جلسات اقدام می­­نمایند.</span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;نکته قابل توجه اینست که مدت زمان برگزاری جلسات آموزشی از تاریخ 6/3/96 لغایت 26/5/96 می­باشد.</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td colspan="2" width="661" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ارزشیابی پایانی:</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بر آزمون نهایی و کسب نمره بالای 15 از بیست</span></span></p></td></tr></tbody></table></div><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><a href="http://www.farsmasajed.ir/userfile/form1.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جهت دریافت فرم شماره 1(</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">لیست افراد شرکت کننده</span></a><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.farsmasajed.ir/userfile/form1.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">) اینجا را کلیک فرمایید</a><br style="box-sizing: border-box;"></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;">در صورت نیاز به حاج آقا محمد پور مسئول آموزش و پژوهش با شماره تماس 07137250961</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;">&nbsp;یا حاج آقا بشیری کانون تخصصی قران با شماره تماس 09178385560 هماهنگ فرمایید</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px; color: rgb(255, 0, 0);">دریافت سئوالات مسابقه&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><a href="http://www.farsmasajed.ir/userfile/564185885_830730074_1.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;">صفحه اول</span></a></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><a href="http://farsmasajed.ir/userfile/01.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></a></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;"><a href="http://www.farsmasajed.ir/userfile/393735733_267272418_2.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20px;">صفحه دوم</span></a></p></div> text/html 2016-10-20T13:26:20+01:00 kanon02.ir admin admin سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس از برگزاری مرحله استانی یازدهمین جشنواره قرآنی «مدها متان» با رقابت قریب 300 منتخب برادر و خواهر عضو کانون های مساجد استان در تاریخ (30 مهر) به میزبانی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) خبر داد. http://kanon02.ir/post/103 <div class="b194_lead" style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;">سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس از برگزاری مرحله استانی یازدهمین جشنواره قرآنی «مدها متان» با رقابت قریب 300 منتخب برادر و خواهر عضو کانون های مساجد استان در تاریخ (30 مهر) به میزبانی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) خبر داد.</p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; border: 0px;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/9073619156256769302/IMAGE634901538621875000.jpg" alt="نتیجه تصویری برای یازدهمین جشنواره مدهامتان"></p></div><div class="b194_bodytxt" style="font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;">به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های مساجد فارس، رضا باقری، سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس امروز (27 مهر) در جلسه هماهنگی برگزاری مرحله استانی یازدهمین جشنواره قرآنی «مدها متان» با اشاره به اینکه نام این جشنواره از آیه 64 سوره مبارکه «الرحمن» گرفته شده است، گفت: این جشنواره به همت ستاد‌ عالی کانون‌های مساجد کشور با هدف شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقه‌مند به قرآن و فرهنگ غنی اسلام، حضور پر نشاط ‌تر اعضای کانون ها در فعالیت های قرآنی ملی و بین‌ المللی و ترغیب و تشویق مدیران کانون ها به کشف استعداد های محلی و منطقه ای فعال در امور قرآنی برگزار می شود.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;">وی ضمن قدردانی از تولیت، معاونت ارتباطات و تبلیغ و خادمان آستان مقدس احمدی و محمدی (علیهما السلام) در برگزاری مرحله استانی این جشنواره، تاکید کرد: این جشنواره یکی از پر مخاطب ترین جشنواره های کانون های مساجد است که در طول برگزاری در سال های گذشته با استقبال خوب برادران و خواهران کانون های مساجد همراه بوده و در برخی از رشته ها نیز منتخب کشوری هم داشته است.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;">باقری افزود: این جشنواره برای برادران در رشته های قرائت، حفظ کل، حفظ 20 جزء، اذان، ترتیل، تفسیر و صحت قرائت حمد و سوره و اذکار نماز و رشته تفسیر ویژه ائمه جماعات مساجد برگزار می شود و در بخش خواهران نیز رشته های قرائت، حفظ کل و&nbsp;صحت قرائت حمد و سوره و اذکار نماز در نظر گرفته شده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;">وی با اشاره به شرایط و ضوابط عمومی شرکت کنندگان در جشنواره‌، گفت: کلیه شرکت کنندگان از فعالان قرآنی مساجد هستند که اولویت با اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد است و ضمن اینکه سن شرکت کنندگان باید بین 18 تا 30 سال بوده و در سایت جوانان مساجد نیز ثبت نام شده باشند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;">سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد فارس با اشاره به برگزاری آزمون رشته مفاهیم قرآن و نهج البلاغه در آبان ماه، افزود: آئین نامه و منابع مربوط به این رشته از طریق سایت دبیرخانه و دبیرخانه دائمی جشنواره به نشانی farsmasajed.ir و javananemasajed.ir&nbsp;در اختبار علاقمندان قرار گرفته است.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;">باقری با اشاره به اینکه مرحله کشوری جشنواره به میزبانی دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد قم برگزار می شود، خاطرنشان کرد: مرحله استانی این دوره از مسابقات با رعایت آیین نامه های مربوطه در سطح استان ها برگزار و منتخبان به مرحله کشوری معرفی شوند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;">خاطرنشان می شود، مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره قرآنی «مدها متان» با رقابت قریب 300 منتخب برادر و خواهر عضو کانون های مساجد استان ساعت هشت صبح (30 مهر) در سالن دارالقرآن کریم حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می شود.</p></div> text/html 2016-09-20T02:52:47+01:00 kanon02.ir admin admin ویژه نامه همای رحمت http://kanon02.ir/post/102 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8267995676/11.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8267995718/12.jpg" alt=""> text/html 2016-08-26T06:42:35+01:00 kanon02.ir admin admin 1450 http://kanon02.ir/post/100 <div><br></div><div style="font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><img src="http://farsmasajed.ir/sysnews_img/photos/07758ee08f7e16a0b15b0d98a56d204a-xl-1252-theme5-500-350.jpg"></p><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><strong>بسمه تعالی</strong></p><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><strong>آیین نامه اجرایی طرح&nbsp;</strong><strong>قرآنی 1450 (سوره حدید)</strong><strong></strong></p></div><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>*اهداف طرح:</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>1</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>تشویق و ترغیب عموم علاقمندان، جهت پرداختن به امر حفظ آیات قرآن کریم، به عنوان یك ارزش اسلامی.</strong><strong></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>2)</strong><strong>ترویج «باورها» و «رفتارها» جهت تحقق شعار سال</strong><strong></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>3) زمینه سازی جهت دست یابی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت 10 میلیون حافظ قرآن.</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>* چكیده طرح:</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>طی این طرح ضمن تبلیغات وسیع و گسترده برای مخاطبان طرح، فضاسازی عمومی برای جذب و آموزش علاقمندان انجام می‌گردد. پس از فضاسازی و ثبت نام و کلاس‌بندی مخاطبان، کلاسهای روخوانی&nbsp; وروانخوانی، مفاهیم، حفظ &nbsp;و تثبیت آن به‌ همراه جلسات ارائه محفوظات و رفع اشکال در&nbsp;</strong><strong>20</strong><strong>&nbsp;جلسه برگزار شده و مخاطبان تحت نظر معلمان دوره‌ها و با استفاده از رسانه‌های آموزشی، عبارات و آیات مربوطه را حفظ خواهند نمود و کارنامه مربوطه را دریافت خواهند داشت.</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>* ارزشیابی پایانی:</strong><strong></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>برگزاری آزمون نهایی&nbsp; و کسب (نمره بالای 15 از بیست یا 75 امتیاز از 100)&nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>تذکرات:</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>برای دریافت&nbsp;</strong><strong>فایل كتاب &nbsp;و آیین نامه طرح &nbsp;می توانید به &nbsp;سایت&nbsp;</strong><strong>WWW.OMRANEMANAVI.IR</strong><strong>مراجعه نمایید.</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>* جدول بودجه بندی درس:</strong><strong></strong></p><div align="right" style="font-family: byekan; font-size: 15px;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="width: 605px;"><tbody><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>شماره جلسه</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>محورهای آموزش&nbsp;</strong><strong>–</strong><strong>&nbsp;آیات مرتبط</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>1</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>1 تا 3</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>2</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>4 تا 6</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>3</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>7 تا 9</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>4</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>10 تا 11</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>5</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>12 تا 13</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>6</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>14 تا 15</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>7</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>16 تا 17</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>8</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>18 تا 19</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>9</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>20</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>10</strong><strong></strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>21تا 22</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>11</strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>23 تا 24</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>12</strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>25 تا 26</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>13</strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>27</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>14</strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>28 تا 29</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>15</strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>مرور کلی</strong><strong></strong></span></p></td></tr><tr><td width="155"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>16</strong></span></p></td><td width="450"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="font-size: 14px;"><strong>آزمون نهایی</strong><strong></strong></span></p></td></tr></tbody></table></div><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">نحوه اجرا :</span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>ثبت نام</strong>&nbsp;: از افراد واجد شرائط طبق آمار سهمیه ثبت نام بعمل می آید.(15 الی 20 نفر)</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>شرایط شرکت کنندگان :</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عضو فعال کانون</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علاقمند و توانایی شرکت در کلاس</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>رعایت موارد زیر در خصوص برگزاری کلاسها :</strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;هر کلاس شامل 16 جلسه می شود (15 جلسه آموزشی+ یک جلسه آزمون نهایی)</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرم شماره 1 که مربوط به لیست افراد شرکت کننده در هر کلاس می‌باشد، می‌بایست&nbsp;<strong>با فرمت</strong><strong>&nbsp;excel2007</strong>توسط کانون های برگزار کننده تکمیل گردد و حداکثر تا تاریخ 10/6/95 برای پیگیری‌های بعدی به کانون مرکزی استان ارسال ‌گردد. کانون های برگزار کننده کلاس یک نسخه از فرم شماره (1) را کپی کرده و نزد خود نگه دارند.</p><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px;"><span style="font-size: 18px;"><a href="http://farsmasajed.ir/userfile/561674052_131307384_form1.docx" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 153);">دریافت فرم شماره یک</a></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><strong><br></strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><strong><br></strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><strong>تذکرات مهم:</strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در پایان دوره کانون ها با هماهنگی دبیرخانه استانها می توانند به قبول شدگان پایان دوره اعطاء نمایند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در صورت هر گونه سؤال، جناب آقای قائدی، نماینده محترم کانون تخصصی قرآن استان فارس و مجری طرح قرآنی 1450 در استان فارس با شماره 32302964-071 و 32301090-071 آمادۀ پاسخگویی می‌باشد.</p> text/html 2016-06-07T10:01:01+01:00 kanon02.ir admin admin درخشش اعضای کانون فرهنگی هنری علی بن ابیطالب(ع)روستای دستجه http://kanon02.ir/post/94 <div class="b194_header" style="text-align: right;"><div class="b194_lead" style="color: rgb(107, 107, 107); text-align: justify;"><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.shabestan.ir/Original/1393/12/04/IMG12051613.jpg" alt="" style="text-align: justify;"></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA">مدیر کانون مسجد علی ابن ابیطالب(ع) روستای دستجه فسا با اشاره به سه نفر از اعضای کانون در دومین جشنواره کشوری «بانوی صبور»، گفت: این جشنواره&nbsp;</span><span lang="AR-SA">با محوریت حضرت زینب (س) به میزبانی کانون الغدیر در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.</span></font></p></div><div class="b194_bodytxt" style="text-align: justify;"><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA">به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس، ایوب رستگارپور، مدیر کانون مسجد علی ابن ابیطالب(ع) روستای دستجه شهرستان فسا با اشاره به سه نفر از اعضای کانون در دومین جشنواره کشوری «بانوی صبور»، گفت: این جشنواره با محوریت معرفی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و مبارزاتی حضرت زینب (</span><span lang="AR-SA">سلام الله علیها</span><span lang="AR-SA">) برگزار شد.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Nassim">وی افزود: دومین جشنواره کشوری «بانوی صبور» در رشته های وبلاگ نویسی، شعر، دلنوشته، پیامک ادبی و مسابقه کتابخوانی با حمایت دبیرخانه کانون های مساجد استان آذربایجان شرقی و مدیریت کانون فرهنگی و هنری الغدیر شهرستان سیس برگزار شد.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Nassim">مدیر کانون مسجد علی ابن ابیطالب(ع) روستای دستجه گفت: سیده طاهره رهنما نیز با دلنوشته «برای تو زینب» مقام سوم رشته دلنوشته دومین جشنواره کشوری «بانوی صبور» را به خود اختصاص داد.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Nassim">رستگارپور افزود: محمدجواد خداداد و محمد شکری به عنوان برگزیدگان رشته پیامک ادبی این جشنواره معرفی شدند.</font></span></p><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA"><br></span></div></div></div> text/html 2016-03-16T17:32:42+01:00 kanon02.ir admin admin خدا چگونه انسان را هدایت می‌کند؟ http://kanon02.ir/post/88 <div class="itemIntroText"> <p>خدا ما را به خودش هدایت می‌کند و این خیلی هیجان‌انگیز است/جذابیت خداوند در این است دیدنی و شنیدنی نیست بلکه کشف‌کردنی است، باید او را کشف کنید</p> </div> حجت الاسلام پناهیان به مناسبت ماه مبارک رمضان 30 شب در مصلی بزرگ امام خمینی با موضوع «خدا چگونه انسان را هدایت می‌کند؟» سخنرانی می‌کند. در ادامه گزیده‌ای از مباحث مطرح شده درجلسه پنجم را می‌خوانید:<br><br>مهمترین مانع دریافت هدایت، دوست‌داشتنی‌های دیگر انسان است &nbsp;<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; هدایت مراتبی دارد که باید آن مراتب را از خداوند متعال تمنا کنیم. تا وقتی چشمِ دل انسان باز نشود، نمی‌تواند مراتب عالی هدایت را دریافت کند. مهمترین مانع برای درک و دریافت هدایت، دوست‌داشتنی‌های دیگر انسان است. هر دوست‌داشتنی‌ای که برای ما مهم باشد، ما را کور و کر می‌کند پیامبر(ص) می‌فرماید: «حُبُّکَ لِلشَّیْ‏ءِ یُعْمِی وَ یُصِمُّ»(من‌لایحضره‌الفقیه/4/380) دوست داشتن هر چیزی می‌تواند آدم را کور و کر کند و باعث شود که انسان، دیگر پیغام‌های الهی را نشنود و نتواند هدایت‌های الهی را دریافت کند.<br><br>خدا ما را به چه چیزی هدایت می‌کند؟/ اولین موضوع هدایت خودِ خداوند است<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; در این جلسه می‌خواهیم به این مسأله بپردازیم که خداوند متعال ما را به چه چیزی هدایت می‌کند؟ دو موضوع خیلی مهم وجود دارد که موضوع هدایت پروردگار است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اولین موضوع هدایت، خودِ خداوند است. یعنی خدا ما را به خودش هدایت می‌کند تا او را بشناسیم، بیابیم، حس کنیم و بخواهیم. ما را هدایت می‌کند تا به او علم پیدا کنیم و به او اعتقاد و علاقه پیدا کنیم. خدا ما را هدایت می‌کند به اینکه او را ببینیم، و بشناسیم و به اسماء الهی معرفت پیدا کنیم که فرمود: «لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏»(طه/8)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدا ابتدا ما را به سمت خودش هدایت می‌کند یعنی می‌خواهد خودش را به ما بشناساند و این فوق‌العاده هیجان‌انگیز است. خداوند خیلی سرگر‌م‌کننده و جذاب است. جذابیت خداوند در این است دیدنی و شنیدنی نیست بلکه کشف‌کردنی است، باید او را کشف کنید. باید از غیر خدا، به سوی خودِ خدا منصرف شویم.<br><br>فهم و درک نسبت به اسماء و اوصاف خدا را از خدا تمنا کنید<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نباید فقط به این اکتفا کنیم که «ما اعتقاد داریم که خدا هست» و بعد هم سراغ کارهای خودمان برویم! اینکه به اصل وجود خدا پِی ببریم، کافی نیست، بلکه بعد از اعتقاد به خدا باید پی ببریم به اینکه خدا چگونه است؟ حیف است که خدا را عمیقاً نشناسیم؟ حیف است که خداوند، انیس و مونس دل ما نباشد. خداوند متعال خیلی می‌تواند دل ببَرد و اصلاً دل‌بری کار خود خداوند است. اگر در ادعیه و مناجات، زیاد عشق‌بازی با خدا نمی‌بینید، به‌خاطر ادب اولیاء خداست. چون رابطۀ ما با خداوند، رابطۀ عبد و مولاست و این رابطه، لوازم خاص خودش را دارد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; فهم و درک نسبت به اسماء و اوصاف خدا را از خدا تمنا کن. مثلاً وقتی می‌گویی: «سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِه‏» بگو: «خدایا! تا کِی از عظمت تو بگویم، ولی از عظمت تو چیزی حس نکنم و نفهمم؟» &nbsp;<br><br>دومین موضوع هدایت، «راه» رسیدن به خداست<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دومین موضوعی که خداوند متعال می‌خواهد ما را به آن هدایت کند، «راه» است. یعنی بعد از اینکه خودِ خدا را دریافت کردیم، هنوز کار تمام نشده است و در مرحلۀ دوم، خداوند باید راه را هم به ما نشان دهد. تو نمی‌توانی بگویی: «من خودم می‌دانم چطور باید به سمت خدا بروم» راه را هم خدا باید به تو نشان دهد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاهی اوقات شما خودِ خدا را می‌خواهید ولی راه رسیدن به او را نمی‌دانید. باید از خدا تمنا کنید تا راهش را به شما نشان دهد. گاهی هم خداوند راه را به شما می‌گوید ولی خیلی پیچیده است و باز هم باید تقاضا و تمنا کنیم تا این پیچیدگی را بفهمیم.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; در هر کدام از مراحل فوق هم باید مدام از خدا تمنا کنیم که ما را کمک کند. اولیاء خدا هم این تمانا را داشتند. امام سجاد(ع) در دعای خود عرضه ‌می‌دارد: «خدایا! مرا برای آن چیزی که از من می‌خواهی، به‌کار بگیر و عمر مرا در کاری که مرا به خاطرش آفریده‌ای صرف کن؛ وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تَسْأَلُنِی غَداً عَنْهُ، وَ اسْتَفْرِغْ أَیَّامِی فِیمَا خَلَقْتَنِی لَه‏»(صحیفۀ سجادیه/دعای 20)<br><br>«راه»&nbsp; «چه‌ کنم؟»ها را برای ما مشخص می‌کند/ شاید خدا بارها هدایت خصوصی ما را به ما الهام کرده ولی ما اعتنا نکرده‌ایم<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; «راه» در واقع «چه‌ کنم؟»ها را برای ما مشخص می‌کند. اینکه «الان من باید چه‌کار انجام دهم؟» خیلی مهم است و این را باید خدا به ما نشان دهد. در این‌جا یک‌سری دستورات عمومی یا کلّی وجود دارد که اگر کسی آنها را اجرا کند، کم کم هدایت‌های خصوصی سر راهش قرار می‌گیرد. ان‌شاء الله خداوند ما را اهل فهم هدایت‌های خصوصی قرار دهد. خیلی از اوقات اصلاً ما نمی‌خواهیم این دستورات را بفهمیم و از ترس سخت بودن، روی خودمان را از آن برمی‌گردانیم.. شاید خداوند بارها راهنمایی خصوصیِ ما را به ما الهام کرده است و ما اعتنا نکرده‌ایم.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما باید تمنا کنیم که خداوند راه را به ما نشان دهد، ولی باید مراقب باشیم که این کار یک‌مقدار خطرناک است. چون اگر راه را به ما نشان دادند و ما را راهنمایی کردند ولی ما گوش ندادیم، ممکن است دیگر ما را راهنمایی نکنند. این ظرافت امر هدایت را هم باید در نظر بگیرید. اگر تمنا کردید که «خدایا! راه خاص خودت را به من نشان بده، و به من بگو الان چکار کنم؟» و بعد هم خداوند، راه را به شما نشان داد، باید گوش دهید؛ اگر گوش نکنید و فرمان خدا را اطاعت نکنید، خیلی ناجور می‌شود. چون خداوند راه را به شما نشان داده و راه را برای شما باز کرده و شما نیامده‌اید. کمااینکه خداوند می‌فرماید: «بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم؛ ُ ادْعُونی‏ أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(غافر/60) بعد می‌فرماید: « کسانی که از عبادت من تکبر می‌روزند، آنها را با خواری و ذلت به جهنم می‌برم؛ إِنَّ الَّذینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتی‏ سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرینَ»(همان) یعنی کسی که دعا نکند متکبر است. چون خدا باب دعا را باز کرده است ولی بعضی‌ها تکبر می‌کنند و نمی‌آیند.<br><br>بدون «راه» و «راهنما» نمی‌توان به خدا رسید/ خدا اول ما را به راهنما دعوت می‌کند!<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفتیم که خداوند ما را به دو چیز هدایت می‌کند یکی به خودش و دیگر، به راهِ رسیدن به خودش. البته موضوع راه را باید به دو بخش تقسیم کرد: 1ـ راه 2ـ راهنما. یعنی خداوند متعال، هم ما را به راهنما هدایت می‌کند و هم به راه. به این ترتیب ما باید به سه چیز هدایت شویم: «خدا»، «راه» و «راهنما». البته اصلش این است که فقط به خودِ خدا هدایت شویم و به خدا برسیم ولی این هدایت باید از طریق راه باشد و بدون راه و بدون راهنما نمی‌توان به خدا رسید.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; لذا می‌توان گفت که خداوند ما را به سه چیز هدایت می‌کند: 1ـ به خودش هدایت می‌کند 2ـ به راه رسیدن به خدا هدایت می‌کند 3ـ به راهنمایی که این راه را به ما معرفی می‌کند، هدایت می‌کند. (که این راهنما هم از جانب خداوند آمده است) جالب این‌جاست که خداوند متعال از بین این سه عنصر، معمولاً اول از راهنما شروع می‌کند یعنی اول ما را به راهنما دعوت می‌کند. کمااینکه پیامبر اکرم(ص) وقتی می‌خواستند دعوت را شروع کنند، به مردم گفتند: آیا مرا قبول دارید؟ آیا من به شما راست می‌گویم؟ اگر بگویم دشمنان شما پشت این کوه هستند، قبول می‌کنید؟(قَالَ أَ رَأَیْتُکُمْ إِنْ‏ أَخْبَرْتُکُمْ‏ أَنَ‏ الْعَدُوَّ مُصْبِحُکُمْ أَوْ مُمْسِیکُمْ مَا کُنْتُمْ‏ تُصَدِّقُونَنِی‏ قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّی‏ نَذِیرٌ لَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذابٍ شَدِیدٍ»(مناقب آل ابیطالب/1/46) لذا به تعبیری پیامبر(ص) از خدا شروع نکردند، بلکه از خودشان شروع کردند.<br><br>اهل‌بیت(ع) فقط راهنما نیستند بلکه به تعبیری «راه» هم هستند<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اهل‌بیت(ع) فقط راهنما نیستند بلکه به تعبیری خودشان «راه» هستند یعنی خودشان موضوعیت دارند و رسیدن به آنها نیز یک حرکت است. اگر دل ما برود به این سمت که دوست داشته باشیم پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) را بشناسیم، همین‌که دل‌مان به سمت آنها هدایت شود، این یعنی هدایت ما آغاز شده است. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; در زیارت جامعه، به اهل‌بیت(ع) می‌گوییم: «شما راه مستحکم هستید؛ أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَم‏»(من‌لایحضره‌الفقیه/2/613) البته اهل‌بیت(ع) راهنما هم هستند کمااینکه در همین زیارت جامعه می‌گوییم: «شما به این راه، راهنمایی می‌کنید؛ أَدِلَّاءَ عَلَى صِرَاطِهِ»(من‌لایحضره‌الفقیه/2/611) یعنی شما اهل‌بیت(ع) هم راهنمایی می‌کند و هم اینکه خودتان راه هستید. text/html 2016-03-16T17:31:17+01:00 kanon02.ir admin admin چگونه از نماز خواندن لذت ببریم؟ http://kanon02.ir/post/87 <div class="itemIntroText"> <p>کسی که شرایط قبولی نماز را رعایت کند، چهره‎اش در عالم معنا و ملکوت همچون خورشید می‎درخشد و این درخشش را کسانی که چشم باطن بین داشته باشند، در همین دنیا می‎بینند.</p> </div> <div class="itemFullText"> <p>ممکن است امثال من و شما این درخشش را نبینیم، اما هستند کسانی که چشم دلشان به آن عالم باز است و به محض نگاه کردن به چهره کسی متوجه می‎شوند که وی اهل معصیت است یا اهل عبادت.</p> <p>نورانیت دل و روح، یکی از آثار</p> <div class="GImg"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1391/11/132528560184149105774571071024121725111.jpg" alt="نماز" align="left" border="0"></div> <p>تکوینی عبادت است؛ خداوند ظلمت‎های زندگی را برای بنده‏ای که نمازش را قبول کرده است روشن می‏سازد. خداوند در قرآن می‎فرماید:‌ای کسانی که ایمان آوردید، خدا ترس شوید و به رسولش نیز ایمان آورید تا از رحمتش شما را دو بهره نصیب گرداند و برای شما نوری قرار دهد که بدان راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.</p> <p>انسان‎های خداترس و متقی هنگامی که دچار ظلمت‏های مادی می‎شوند خداوند حتی نور حسی هم به ایشان عطا می‎فرماید. بوده‎اند افراد نابینایی که قرآن را از رو تلاوت می‎کرده‏اند. انسان در دنیا خواه ناخواه با کسانی مواجه می‎شود که با برخوردهای نابخردانه‎شان صبر و تحمل را از انسان می‎گیرند. بسیار مشکل است که انسان بتواند در این شرایط خودش را کنترل نماید. اما خداوند به کسانی که نمازشان را پذیرفته است بردباری و حلمی عطا فرماید که در مقابل افراد نابخرد بتوانند خودشان را کنترل کنند.</p> <p>خداوند مادامی که ادامه حیات به نفع چنین بنده‏ای باشد او را به وسیله فرشتگانش حفظ می‎کند و درخواست او را اجابت می‎کند.چنین بنده‏ای همچون گل‎ها و میوه‎های بهشتی که هیچ‎گاه پژمرده و پوسیده نمی‎گردند، همیشه با طراوت و سرزنده است. تفسیر عقلانی این مطلب این است که بنده آن‌چنان با آموزه‎های دینی خوگرفته است که هیچ‎گاه این حالت او تغییر نخواهد کرد، یعنی این حالات در او ملکه شده و به‌صورت صفتی ثابت برای نفس و روحش در آمده است و دوست دارند همیشه در نماز باشند یعنی همیشه متذکر باشند نمازی را که برای تذکر خوانده است، تذکر در او ایجاد یک روحیه قوی می‎کند که به واسطه آن روحیه قوی، همیشه به یاد خدا است و همیشه این قوت خودش را حفظ می‎کند.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>عملی برای شکستن کمر شیطان</h2> <p>معیار اصلی نماز است. نماز بالاترین ذکر، شیرین‎ترین ذکر و برترین چیز است. همه چیز تابع نماز است. باید سعی شود این نماز درست به جاد آورده شود. سجده طولانی از عباداتی است که کمر شیطان را می‏شکند، اما کسی که سجده طولانی انجام می‏دهد باید مواظب باشد که مرتکب ریا نشود. بعد از سجده باید جلوی آیینه بایستد و ببیند آیا جای مهر در پیشانی‏اش نقش بسته است یا نه، اگر نقش بسته بود، مقداری بمالد تا به صفت رذیله ریا مبتلا نشود.معصیت، روح را مکدر می‎کند، و نورانیت دل را می‎برد و درهنگام خود نماز نیز انسان باید زنجیر و سیمی دور خود بکشد تا غیر خدا داخل نشود، یعنی فکرش را از غیر خدا منصرف کند و توجهش با غیر خدا مشغول نشود و اگر به طور غیر اختیاری توجهش به جایی جلب شد به محض التفات پیداکردن باید قلبش را از غیر خدا منصرف کند.</p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="margin: auto;"> <p align="center">نماز نیز یکی از همان اکسیرهاست که به فرموده‌ی اولیای دین قربان و معراج است یعنی بال پرواز و ترقی. و آنچه گفته آمد همه برای این بود که عرض گردد نماز بهترین و تضمینی‌ترین ذکر و ختم و رمز برای ترقی و رسیدن به آرزوها و پر کشیدن به اوج آسمانهاست. اما نه ظاهر نماز و نه الفاظ آن، بل روح و معنای آن، که داستان نماز و روحش همان داستان آب و اسم آب است</p> </div> </div> <h2>چگونه نمازمان شیرین شود تا از خواندن نماز لذت ببریم؟؟؟</h2> <p>روزی شخصی در حال نماز خواندن در راهی بود و مجنون بدون این كه متوجه شود از بین او و مُهرش عبور كرد.</p> <p>مرد نمازش را قطع كرد و داد زد هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی.</p> <p>مجنون به خود آمد و گفت: من كه عاشق لیلی هستم تو را ندیدم، تو كه عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی كه من بین تو و خدایت فاصله انداختم؟</p> <p>نماز موضوعی است که متدیان، بسیار با آن سر و کار دارند اما مواجهه‌ی افراد مختلف با آن متفاوت است. نماز برای بسیاری دغدغه‌ است اما دغدغه‌ای آزار دهنده که تا پایان وقت با آنهاست و در آن لحظات پایانی که آن را به جا می‌آورند گویا که بار بزرگی را از دوش برداشته‌اند.</p> <p>گروه دیگری نیز به نماز عادت کرده‌اند و چندان ارتباطی با آن نداشته و هیچ دغدغه‌ای برایشان ندارد و از سر عادت دیر یا زود آن را به جا می‌آورند.</p> <p>اما در این میان هستند افرادی که نماز جور دیگری برایشان دغدغه است. این افراد توانسته‌اند ارتباطی با آن برقرار کنند و دغدغه آنها این است که آن را به نحو صحیحی به جای آورند.</p> <div class="GImg"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1391/11/881715415217872243431949353071226147160.jpg" alt="نماز" align="right" border="0"></div> <h2>چگونه نماز برای انسان شیرین می‌شود؟</h2> <p><strong><span style="color: #0080c0;">نماز عبادتی که در ابتدای راه، نیاز به تمرین دارد تا عادت شده و مشقت آن هموار شود. از این روست که آموزه‌های تربیتی دین، گویای این است که کودکان از هفت سالگی به نماز فرا خوانده شوند تا کم کم با آن خو بگیرند. اما قدم بعد، ستیز با عادت شدن آن است. و تمام مشکل اینجاست که یا نماز برای افراد عادت نمی شود و یا تبدیل به عادت می‌گردد</span></strong>.</p> <p>عادت نکردن افراد به نماز در ابتدای سنین تکلیف موجب کسالت و مشقت برای آنان در سنین بالاتر شده و باقی ماندن در عادت موجب عدم ارتباط با آن می‌گردد. اما نمازی که "قربانُ کلِ تقی" است و "معراج مومن" است، فراتر از تکرار واژه‌ها و انجام منظم حرکات است.</p> <p>از قدیم انسانها دنبال جادو، ذکر، ختم، رمز و کیمیا بوده‌اند تا یکباره ترقی کنند. امروز هم کم نیستند افرادی که ذکر می‌دهند و آدمهایی که دنبال آن هستند و خود شما نیز قطعا نمونه‌های دینی آن را تجربه کرده‌اید. حتی منابع اسلامی نیز پر است از این دست ختوم و اذکار. اما کم‌اند افرادی که با این روشها گره‌ای گشوده باشند حتی با شیوه‌های دینی. اما چرا؟</p> <p>علت عدم تأثیر عمده این موارد، عدم ارتباط با معناست. چرا که الفاظ منشاء اثر نیستند و آنچه سیراب می‌کند خود آب است نه اسم آن. گذشته از اینکه بسیاری از موارد غیر دینی آن شیوه‌ها، تهی از معنا هستند.</p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="margin: auto;"> <p align="center">قبل از نماز همیشه به خود توجه دهد که می‌خواهد در پیشگاه خدای بزرگی بایستد که او را می‌بیند و فراتر از آن، کسی است که او را و همه عالم را آفریده و هستی به دست اوست و شنوا و دانا و مهربان است</p> </div> </div> <p>نماز نیز یکی از همان اکسیرهاست که به فرموده‌ی اولیای دین قربان و معراج است یعنی بال پرواز و ترقی. و آنچه گفته آمد همه برای این بود که عرض گردد نماز بهترین و تضمینی‌ترین ذکر و ختم و رمز برای ترقی و رسیدن به آرزوها و پر کشیدن به اوج آسمانهاست. اما نه ظاهر نماز و نه الفاظ آن، بل روح و معنای آن، که داستان نماز و روحش همان داستان آب و اسم آب است.</p> <p>اما <strong><span style="color: #9b009b;">تنها راه عادت کردن به نماز و عادی نشدن نماز؛ تنها و تنها با توجه به آن و گذشتن از ظاهر آن و رسیدن به معنا و ارتباط با روح آن است که در تعابیر دیگر به این توجه حضور قلب نیز گفته می‌شود</span></strong>.</p> <p>برای دست یابی به حضور قلب باید به نماز اهمیت داد. از وقت نماز گرفته تا مقدمات و اعمال و اذکار آن. بنابر این بهتر است نمازگزار موارد زیر را مراعات کند:</p> <p>1- اهتمام به نماز اول وقت داشته و سعی کند دغدغه‌‌اش این باشد که تا اذان گفته شد هر جا که هست در پی خواندن نمازش رود.</p> <p>2- قبل از نماز حتما اذان و اقامه را بگوید و خود را برای نماز مهیا کرده و ذهنش را از امور روزمره و مشغله‌های زندگی خالی کند.</p> <p>3- قبل از نماز همیشه به خود توجه دهد که می‌خواهد در پیشگاه خدای بزرگی بایستد که او را می‌بیند و فراتر از آن، کسی است که او را و همه عالم را آفریده و هستی به دست اوست و شنوا و دانا و مهربان است.</p> <p>4- حتما معنای اذکار نماز و آیاتی که در آن تلاوت می‌کند را بداند و توجه داشته باشد که دارد با خدای خود صحبت می‌کند.</p> <p>5- بعد از نماز حتما چند دقیقه‌ای بنشیند و ارتباط خود را ادامه دهد و در آن بیندیشد.</p> </div> text/html 2016-03-13T08:30:36+01:00 kanon02.ir admin admin دومین فراخوان ملی منابر فاطمی http://kanon02.ir/post/86 <h4 id="mainPlace_WI_145_body"><strong>اهداف</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br> <span dir="LTR">- </span>ترویج معارف غنی اهل بیت (علیهم السلام) خاصه حضرت زهرا (س)<br> <span dir="LTR">- </span>باز خوانی فرهنگ فاطمی و تبیین سیره آن حضرت<br> <span dir="LTR">- </span>حضور پرشور جوانان همراه با شعور در مراسمات فاطمی<br> <span dir="LTR">- </span>تولید محتوا و غنی سازی محتوایی منابر<br> <br> <strong>شرایط آثار</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br> چکیده سخنرانی هایی که درباره حضرت زهرا (س) تا کنون شنیده اید یا بیان نموده اید را در قالب فایل<span dir="LTR"> Word&nbsp; </span>با فرمت های<span dir="LTR"> doc,docx </span>حداقل 2 و حداکثر 4 صفحه<span dir="LTR">&nbsp; A4 </span>خلاصه و ارسال نمایید<span dir="LTR">.</span><br> چکیده ها دارای منابع و ماخذ باشد<span dir="LTR">.</span><br> قید تاریخ، ساعت ، مکان برگزاری سخنرانی و نام سخنران ضروری است<span dir="LTR">.</span><br> چکیده ها شامل مقدمه ، متن اصلی و نتیجه گیری باشد.(مختصر، دقیق و واضح<span dir="LTR">)</span><br> چکیده سخنرانی هایی که به صورت حضوری شنیده شده اند دارای امتیاز ویژه می باشد<span dir="LTR">.</span><br> نوآوری در انتخاب موضوع امتیاز ویژه دارد<span dir="LTR">.</span><br> هر نفر می تواند حداکثر 3 چکیده به دبیرخانه ارسال نماید<span dir="LTR">.</span><br> سخنرانی درباره موضوعات نماز از منظر حضرت زهرا(سلام الله علیها)، خانواده از منظر حضرت زهرا(سلام الله علیها)، وظایف زن با توجه به الگوهای رفتاری آن حضرت ، حجاب و عفاف فاطمی، اقتصاد مقاومتی(رزق حلال، کار و تلاش، انفاق و....)دارای امتیاز ویژه می باشد<span dir="LTR">.</span><br> مشخصات شرکت کنندگان شامل نام و نام خانوادگی،نام پدر، سن ، تحصیلات،شغل، استان، شهرستان، مسجد، نام سخنران، مکان و زمان سخنرانی، شماره تماس، آدرس دقیق نوشته شود<br> چکیده های&nbsp; منتخب با نظر هیات داوران در قالب کتاب انتشار خواهد یافت<span dir="LTR">.</span><br> <br> <strong>مهلت ارسال آثار حداکثر تا تاریخ 1395/01/30</strong> مصادف با 10 رجب المرجب (ولادت با سعادت امام جواد (علیه السلام)<br> آدرس دبیرخانه: بندرعباس، بلوار پاسداران، نرسیده به سه راه هتل هما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری استان هرمزگان<br> تلفن : 6-07633555185<br> ایمیل<span dir="LTR">:<a href="mailto:manaberefatemi95@gmail.com">manaberefatemi95@gmail.com</a></span><br> <br> <strong>جوایز</strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong><br> <span dir="LTR">- </span>به نفر برتر در هربخش کمک هزینه سفر کربلا به مبلغ پنج میلیون ریال<br> <span dir="LTR">- </span>نفر برگزیده در هر بخش کمک هزینه سفر مشهد به مبلغ سه میلیون ریال<br> <span dir="LTR">- </span>نفر منتخب در هر بخش مبلغ دو میلیون ریال اهدا خواهد شد<span dir="LTR">.</span><br> علاوه بر این به 14 اثر که امتیاز لازم را کسب نمایند به تشخیص هیات محترم داوران هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد<span dir="LTR"></span></h4><p><img src="http://media.shabestan.ir/Original/1394/12/22/IMG15384092.jpg" id="mainPlace_WI_145_newsImg" class="detailImg" alt=" فراخوان ملی «منابر فاطمی» اعلام شد" title=" فراخوان ملی «منابر فاطمی» اعلام شد" height="450" width="459"></p><img src="blob:https://mail.google.com/449bec1f-c2cc-488b-93b9-1d748b8971f7" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"> text/html 2016-03-02T06:38:14+01:00 kanon02.ir admin admin چهارمین جشنواره روح خدا http://kanon02.ir/post/85 <br><ul><li><font size="5"><b><font face="Mihan-Nassim">در سومین دوره این جشنواره سه نفر از اعضای کانون فرهنگی هنری علی بن ابیطالب(ع)دستجه مقام های برتر را کسب کردند.</font></b></font></li></ul><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);">به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد، محسن رستگاری، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد&nbsp;گفت: چهارمین جشنواره کشوری « روح خدا» با هدف شناسایی ابعاد مختلف شخصیتی امام خمینی(ره)، آشکار سازی ابعاد قیام 15 خرداد و نقش رهبری امام خمینی(ره)، تبیین و احیای هرچه بیشترگفتمان امام(ره) و رهبری، ترویج سیره عملی و نظری امام خمینی(ره) و صدور آن به خارج از مرزها به میزبانی دبیرخانه کانون های مساجد یزد در سطح کشور برگزار می شود.</p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> <img alt="" src="http://masajedyazd.ir/images/content/roohe-khoda-94.jpg" style="width: 500px; height: 720px;"></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> وی افزود: از اهداف دیگر این جشنواره کشوری شامل تبیین و ترویج پیام های قیام 15 خرداد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام، تشریح نقش توده های مردم در حمایت از قیام 15 خرداد، تبیین نقش ولایت فقیه در جامعه اسلامی و جایگاه رهبری در نظام اسلامی، تبیین نام گذاری سال، توسط مقام معظم رهبری به همدلی و همزبانی دولت و ملت، شناسایی ابعاد مختلف انقلاب 22 بهمن 1357 و دستاوردهای آن است.</p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد خاطرنشان کرد: موضوع جشنواره شامل امام خمینی(ره) و انقلاب 22 بهمن 1357 و قیام 15 خرداد سال 1342است که توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد و با مشارکت ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به صورت کشوری برگزار می گردد.</p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد تضریح کرد: بخشهای جشنواره شامل، مقاله نویسی، شعر، وبلاگ نویسی (مسجد بلاگ)، مسابقه کتابخوانی وصیت نامه امام(ره)، نقاشی ، خوشنویسی ، نشریات تجربی و ویژه نامه های مساجد است که موضوع ویژه جشنواره نیز &nbsp;همدلی و همزبانی دولت و ملت است.</p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> رستگاری بیان کرد: زمان ارسال آثار تا پایان ساعت اداری روز ۱۶ تیرماه&nbsp;۹۵ ( عید سعید فطر ) است که تمامی شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت&nbsp;<a href="http://www.masajedyazd.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 99, 190); font-family: 'B Yekan', BYekan, tahoma; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right; border: none;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; border: none;">www.Masajedyazd.ir</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;یا &nbsp;<a href="http://www.javananemasajed.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 99, 190); font-family: 'B Yekan', BYekan, tahoma; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right; border: none;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; border: none;">www.javananemasajed.ir</span></a>&nbsp;مراجعه و یا با شماره تلفن 36246264-035 داخلی 3 تماس بگیرند.</p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> وی افزود: زمان برگزاری جشنواره از ۱۲ بهمن ۹۴ ( ورود تاریخی حضرت امام(ره) به میهن اسلامی )&nbsp; تا ۳۰ مرداد&nbsp;۹۵ ( روز جهانی مسجد ) است.</p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> &nbsp;وی در پایان گفت: شرکت کنندگان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت&nbsp;<a href="http://www.masajedyazd.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 99, 190); font-family: 'B Yekan', BYekan, tahoma; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right; border: none;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; border: none;">www.masajedyazd.ir</span></a>&nbsp;مراجعه نمایند<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right; border: none;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> <span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right; border: none;">آیین نامه</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> <a href="http://masajedyazd.ir/images/content/download/2016222114017%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7.pdf"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right; border: none;"><img alt="" src="http://masajedyazd.ir/images/content/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png" style="width: 50px; height: 50px;"></span></a></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right; border: none;">دانلود وصیت نامه حضرت امام(ره)</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: right; border: none;"><a href="http://masajedyazd.ir/images/content/download/2016222114121%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20.pdf"><img alt="" src="http://masajedyazd.ir/images/content/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png" style="width: 55px; height: 55px;"></a></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">شناسنامه آثار</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; direction: rtl; border: none; line-height: 24px; text-align: center; background-color: rgba(224, 224, 224, 0.2);"> <a href="http://masajedyazd.ir/images/content/download/20162221247%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87.docx"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img alt="" src="http://masajedyazd.ir/images/content/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png" style="width: 50px; height: 50px;"></span></a></p> text/html 2016-02-20T04:48:59+01:00 kanon02.ir admin admin جشنواره مسجد پایگاه انقلاب اسلامی http://kanon02.ir/post/84 <span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و با هدف آشنایی بیشتر با دستاوردهای انقلاب اسلامی و به منظور تبیین نقش مساجد در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و فراهم سازی زمینه حضور و مشارکت جوانان در امر برگزاری مراسم سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و آئین های گرامیداشت ایام الله دهه فجر، جشنواره " مسجد پایگاه انقلاب اسلامی " با برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی توسط ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و با مشارکت دبیرخانه های استانی کانون های فرهنگی و هنری مساجد برگزار می گردد. لذا از عموم علاقمندان و جوانان به ویژه اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور دعوت می شود بر اساس موضوعات جشنواره آثار خود را ارسال نمایند.</span> <div><span style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;">جهت دریافت بخش های جشنواره و ثبت نام به ادامه مطلب بروید</span></div> text/html 2016-02-14T15:38:08+01:00 kanon02.ir admin admin برگزاری اردوی جهادی را ، توسعه فرهنگ خدمت رسانی و محرومیت زدایی در بین عموم مردم بویژه جوانان و ایجاد روحیه سازندگی و امید http://kanon02.ir/post/82 <div class="b194_lead" style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); background-color: rgb(255, 255, 153);"><strong>رضا باقری مسئول کمیته مساجد دهه فجر استان فارس و سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری&nbsp; مساجد فارس از برگزاری اردوی جهادی دو روزه توسط اعضای کمیته مساجد دهه فجر استان فارس خبر داد و گفت : هدف از برگزاری اردوی جهادی را ، توسعه فرهنگ خدمت رسانی و محرومیت زدایی &nbsp;در بین عموم مردم بویژه جوانان و ایجاد روحیه سازندگی و امید و نهادینه کردن امر خدمت به مردم و ایجاد حمایت و دلگرمی و امیدواری در بین روستائیان مناطق محروم یاد کرد و گفت: برگزاری اردوهای جهادی فرصتی مناسب برای خودسازی &nbsp;افراد در کنار مردم روستاها به شمار می‌رود.</strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); background-color: rgb(255, 255, 153);"><strong>به ادامه مطلب بروید</strong></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 255); background-color: rgb(255, 255, 153);"><strong><br></strong></span></div></div><div class="b194_bodytxt" style="font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"></div> text/html 2016-01-23T16:08:35+01:00 kanon02.ir admin admin احیای صنایع دستی مناطق روستایی در دستور کار کانونهای فرهنگی هنری قرار می گیرد http://kanon02.ir/post/81 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';"><img src="http://masajed.farhang.gov.ir/MediaServer/qvAqB9FupeZFaH3s1ozYp4/328770_0_2016_1_150_0_0_jpg/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af.jpg" alt="احیای صنایع دستی مناطق روستایی در دستور کار کانونهای فرهنگی هنری قرار می گیرد"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">به گزارش اداره کل روابط عمومی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، حجت الاسلام ابراهیم سبزه در بازدید از کانون فرهنگی هنری امام علی (علیه السلام) مسجد جامع شهر حاجی آباد اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن شهرستان زیرکوه، لزوم انجام هرچه بیشتر برنامه های فرهنگی و هنری در این شهر احساس می شود.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">وی قول مساعد داد در صورت اختصاص سهمیه راه اندازی خانه فرهنگ دیجیتال به استان از سوی مرکز، یک سهمیه به شهرستان زیرکوه اختصاص می یابد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی بر ارائه مستندات از سوی کانونهای فرهنگی هنری به دبیرخانه استان تاکید کرد و گفت: همدلی بین ارکان مسجد از جمله بسیج، امام جماعت و کانون موجب تحقق هرچه بهتر برنامه های فرهنگی و هنری می شود.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">وی بر پرهیز از جانبداری از سوی مدیران کانونهای فرهنگی هنری از کاندیداها در ایام انتخابات تاکید کرد و افزود: مدیران کانونهای مساجد استان در فرصت باقیمانده تا انتخابات، نسبت به بصیرت افزایی مردم برای حضور هرچه باشکوه تر در پای صندوق های رای اقدام کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">حجت الاسلام سبزه کار همچنین قول مساعد برای اعطای مجور کتابخانه به کتابخانه کانون امام علی (علیه السلام) شهر حاجی آباد در صورت تامین مکان مناسب داد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">وی همچنین در بازدید از کانون فرهنگی هنری شهید مطهری مسجد امام رضا(علیه السلام) روستای افین شهر زیرکوه گفت: اقدامات انجام شده از سوی کانونهای سطح استان نیازمند مستندسازی است چرا که در تخصیص اعتبارات، این مهم لحاظ می شود.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی به جمعیت بالای روستای افین اشاره کرد و تصریح کرد: این کانون می تواند برنامه های مختلف فرهنگی و هنری متناسب با نیاز جوانان روستا را برای مخاطبان برنامه ریزی کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">حجت الاسلام سبزه کار همچنین از کانون فرهنگی هنری شهدای افین بازدید کرد و از فعالیت های خوب این کانون قدردانی کرد و اظهار داشت: در صورت تامین فضای لازم برای کتابخانه، زمینه اعطای مجوز کتابخانه ای از سوی دبیرخانه مساجد استان پیگیری می شود.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">وی از مدیر کانون خواست برنامه های خود را در قالب طرح به دبیرخانه مساجد استان ارائه دهند تا در صورت تصویب با اختصاص اعتبارات، زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">وی همچنین بر معرفی نخبگان و فعالیت ها، برنامه های کانونهای فرهنگی هنری مساجد به خبرگزاری شبستان استان تاکید کرد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">مسئول دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی با تاکید بر احیای صنایع دستی از سوی اعضای کانونهای فرهنگی هنری در مناطق روستایی گفت: همچنین کانونهای مساجد، علاوه بر انجام برنامه های مختلف قرآنی، باید در زمینه فعالیت های هنری از جمله سرود، تئاتر، تواشیح و ... نیز اقدام کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">وی بر لزوم برگزاری برنامه های کیفی در ایام الله دهه مبارک فجر و شرکت پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کرد و افزود: کانونهای مساجد در این دهه نسبت به اکران فیلم های جشنواره عمار اقدام کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: 'B Nazanin';">وی ترویج سبک زندگی اسلامی و تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی را از جمله رویکردهای برنامه های دبیرخانه مساجد و کانونهای فرهنگی هنری سطح استان عنوان کرد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;">&nbsp;</span></p> text/html 2016-01-23T16:05:47+01:00 kanon02.ir admin admin اساس نامه کانونهای فرهنگی و هنری http://kanon02.ir/post/80 <div class="b194_lead" style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><br></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; text-align: center;">با اتكا به‌ ذات‌ اقدس‌ باری‌ تعالی‌ و استعانت‌ از درگاه‌ كبریایی‌ و با الهام‌ از تعالیم‌ عالیه‌ اسلام، در جهت‌ اعتلای‌ اهداف‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، با توجه‌ به‌ رهنمودهای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای(مدظله‌ العالی)، به‌ منظور ادای‌ دین‌ و تكلیف‌ نسبت‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و خون‌ شهدای‌ گرانقدر اسلام‌ و تحقق‌ اهداف‌ و انگیزه‌های‌ فرهنگی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ و سایر مقررات‌ و قوانین‌ موضوعه‌ كشوری‌ و بالاخص‌ تلاش‌ در راستای‌ ترویج‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ و معارف‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی(ص) و بِالم‌آل، مقابله‌ اصولی‌ و منطقی‌ با تهاجم‌ فرهنگی‌ منحط‌ و مبتذل، با رعایت‌ ضوابط‌ قانونی، بر طبق‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ اساسنامه، كانون‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مسجد... تشكیل‌ می‌گردد.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; border: 0px; text-align: center;">برای ادامه به ادامه مطلب بروید.</p></div><div class="b194_bodytxt" style="font-family: byekan; font-size: 15px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px; border: 0px;">&nbsp;</p></div> text/html 2015-12-17T07:46:11+01:00 kanon02.ir admin admin دومین فراخوان آثار پژوهشی کانون های مساجد کشور از سوی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور اعلام شد http://kanon02.ir/post/74 <p style="text-align: center;"><img src="http://www.farsmasajed.ir/sysnews_img/photos/image634295004677187500.jpg" class="b194_img" height="349" width="426"></p><p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p dir="LTR" align="right">&nbsp;</p><p dir="LTR" align="right"><strong>اعلام فراخوان دومین ‌آثار پژوهشی کانون های مساجد کشور</strong></p><p dir="LTR" align="right">دومین فراخوان آثار پژوهشی کانون های مساجد کشور از سوی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور اعلام شد.</p><p dir="LTR" align="right">معاونت آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد به مناسبت گرامیداشت سالروز بیانات مقام معظم رهبری در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 19 مهر 1391 با هدف شناسایی استعدادها و رصد پژوهشگران و نیز جمع آوری محتوای مکتوب متناسب با نیاز جوانان مسجدی؛ فراخوان پژوهشی 19مهر &nbsp;با محوریت بیانات معظم له و موضوع سخن متناسب با نیاز جوانان &nbsp;ویژه داعیان الی الله و مبلغان اسلام:( طلاب و و روحانیون حوزه های علمیه ، دانشجویان و دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و فرهیختگان و صاحب نظران عرصه علم و فرهنگ )را برگزار می کند.</p><p dir="LTR" align="right">من سفارش می كنم كه كانونهاى فرهنگى - هنرى مساجد را فراموش نكنید؛ البته با همكارى بسیج. بد است كه بین روحانى مسجد و بسیج مسجد، اختلاف</p><p dir="LTR" align="right">&nbsp;به وجود بیاید. نه، با همكارى بسیج، این كانونهاى فرهنگى - هنرى مساجد را مؤثر كنید، برایش كار كنید. بنشینید فكر كنید، مطالعه كنید و سخنى كه متناسب با نیاز آن جوانى است كه آنجا حضور پیدا میكند، فراهم كنید. مطالعه كنید. كتابهائى وجود دارد كه میشود از این كتابها استفاده كرد. كتابهائى هست؛ بروید بپرسید، تحقیق كنید از كسانى كه اهلش هستند. خودتان را مجهز كنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال كنید، بعد به این كانونهاى فرهنگى - هنرى بروید و پذیراى جوانها باشید."</p><p dir="LTR" align="right"><strong>اهداف:</strong></p><p dir="LTR" align="right">توسعه و ترویج بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص توجه به کانون های مساجد</p><p dir="LTR" align="right">تولید محتوای متناسب با نیاز جوان مسجدی</p><p dir="LTR" align="right">شناسایی ظرفیت های علمی پژوهشی مساجد کشور در زمینه تولید محتوای متناسب و ارزشمند</p><p dir="LTR" align="right">زمینه­سازی جهت بروز عرضه نوآوری­ها ، خلاقیت­ها و ابتكارات محققین داعیان الی الله و مبلغان اسلام</p><p dir="LTR" align="right">موضوع: سخن متناسب با نیاز جوانان</p><p dir="LTR" align="right">قالب های پژوهش: علمی،ادبی،هنری(مقاله، کتاب و.........)</p><p dir="LTR" align="right"><strong>شیوه اجرا:</strong></p><p dir="LTR" align="right">محققین می تواند طبق ضوابط آیین نامه فراخوان، در چارچوب وظایف پژوهشی، آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه های استانی ارسال نمایند.</p><p dir="LTR" align="right"><strong>شیوه نامه:</strong></p><p dir="LTR" align="right">قلم:(قلم فارسی Blotus ، قلم لاتین Times New Roman، شماره قلم: 14</p><p dir="LTR" align="right">حاشیه:حاشیه‌های زیر فاصله‌های استاندارد در نرم‌افزار مایكروسافت می‌باشند:</p><p dir="LTR" align="right">شكل ظاهری صفحه:</p><p dir="LTR" align="right">- متن باید به شكل justified صفحه‌بندی شود.</p><p dir="LTR" align="right">- برای تایپ متن از نرم افزار 2007 Word &nbsp;استفاده شود.</p><p dir="LTR" align="right">- اولین سطر هر پاراگراف با تورفتگی (indent) تایپ شود.</p><p dir="LTR" align="right">- فاصله بین سطور برابر دو خط (double) است.</p><p dir="LTR" align="right">- فاصله بین دو پاراگراف برابر فاصله معمولی بین دو سطر است</p><p dir="LTR" align="right">مشخصات جلد اثر به انتخاب محقق می باشد.</p><p dir="LTR" align="right"><strong>جوایز</strong></p><p dir="LTR" align="right">لوح تقدیر +کمک هزینه زیارتی به مبلغ 30000000ریال وحمایت چاپ اثر به سه نفر اول</p><p dir="LTR" align="right">لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 20000000ریال وحمایت چاپ اثر به سه نفر دوم</p><p dir="LTR" align="right">لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 10000000ریال حمایت چاپ اثربه سه نفر سوم</p><p dir="LTR" align="right"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ساختار طرح پژوهشی :</strong></p><p dir="RTL">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه عنوان روی جلد</p><p dir="RTL">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم</p><p dir="RTL">3)&nbsp;&nbsp; مشخصات صاحب طرح</p><p dir="RTL">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; فهرست مطالب جداول و نمودار ها</p><p dir="RTL">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; چکیده پژوهش</p><p dir="RTL">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیشگفتار یا مقدمه (بیان مسئله، اهداف و ضرورت ها)</p><p dir="RTL">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترتیب ها ابتدابه صورت بخش وفصل ها ذیل بخش قرار می گیرد مثال بخش یک فصل اول، فصل دوم و.......</p><p dir="RTL">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیوستها</p><p dir="RTL">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp; فهرست منابع</p><p dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p dir="RTL"><strong>اعلام فراخوان :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهر ماه 94</strong></p><p dir="RTL"><strong>مهلت ارسال آثاربه دبیرخانه مساجد فارس :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 دیماه 94</strong></p><p dir="RTL"><strong>ارزیابی آثار و اعلام نتایج :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;18 اسفند 94</strong></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">بدیهی است به آثاری که بعد از این تاریخ ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد</p><p dir="RTL">جهت اطلاعات بیشتر به شماره <strong>07137250963</strong> تماس حاصل فرمایید.</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL" align="center"><strong>مدیریت آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس</strong></p> text/html 2015-12-11T05:51:07+01:00 kanon02.ir admin admin خبرگزاری شبستان منتشر کرد http://kanon02.ir/post/72 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانون علی ابن ابیطالب (ع) روستای دستجه فسا یکی از هزاران/لزوم حمایت بیشتر از کانون های مساجد&nbsp;</font></span> <div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td valign="bottom" style="padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:15.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:11.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> کانون علی ابن ابیطالب (ع) روستای دستجه فسا یکی از هزاران/لزوم حمایت بیشتر از کانون های مساجد روستایی<br></span></p></td></tr></tbody></table></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://shabestan.ir/"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#0063BE;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">خبرگزاری شبستان&nbsp;</span></b></a><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">–&nbsp;</span><a href="http://fars.shabestan.ir/"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">شیراز</span></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">برخی واژه ها بر زبان که جاری می شود، بر وجود انسان اثر شور و شوق دارد و با خود احساسات دلچسب به همراه می آورد، برخی واژه ها ممکن است تعداد حروف زیادی نداشته باشد اما تاثیر آن وصف ناشدنی است و «روستا» از آن دسته واژه هایی است که با شنیدن آن وجود انسان سراسر پاکی و صداقت، کار و تلاش، یکدلی و رفاقت، همدلی و همکاری می شود.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">«روستا» در فرهنگ های فارسی معانی زیادی دارد و «ده»، «آبادی»، «قصبه» و «قریه» نیز برای آن آورده شده است.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استان فارس بر اساس آخرین تقسیمات کشوری با برخورداری از 204 روستا و بهره مندی از تنوع آب و هوایی، شرایط زیست محیطی و پتانسیل ها و جاذبه های تاریخی و گردشگری از استان هایی است که روستاهایش یکسره سرشار از تلاش و سرزندگی است که در اجرای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و مذهبی با محوریت مساجد نیز همواره خوش درخشیده است.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">دبیرخانه کانون های مساجد فارس با تاسیس بیش از 480 کانون در مساجد روستاهای استان توانسته است گام های موثری در جهت اجرای فعالیت های فرهنگی در بین مردم روستا ها به خصوص قشر نوجوان و جوان بردارد که بسیاری از موفقیت ها را مرهون همت، تلاش و همکاری اهالی روستا و مسجدی ها می داند و همواره به آن اذعان دارد.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روستای «دستجه» در شهرستان فسا یکی از روستاهایی است که در بخش مرکزی و دهستان «صحرارود» واقع شده است و در دل خود مسجدی به نام علی ابن ابیطالب (علیه السلام) دارد که کانون فرهنگی و هنری آن با اجرای فعالیت های مختلف در حوزه &nbsp;تربیت حافظان قرآن کریم، حضور فعال در جشنواره های علمی و فرهنگی در سطح استانی و ملی و بزرگداشت مناسبت ها و چاپ و توزیع نشریه در چهارمین کنگره ملی فرهنگ و هنر روستا و عشایر به عنوان یکی از هشت کانون برتر مساجد روستایی کشور معرفی شد.</span><span style="line-height: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">لزوم افزایش کانون های روستایی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">حجت الاسلام غلامحسین نیازی، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس با اشاره به برگزاری چهارمین کنگره ملی فرهنگ و هنر روستا و عشایر با حضور </span><span lang="FA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۷۰۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> نخبه روستایی به میزبانی مشهد مقدس گفت: این کنگره بر محور مسجد قرار دارد که ما از طریق این برنامه‌ها می‌توانیم اشاعه دهنده فرهنگ غنی و پربار قرآن و عترت و اسلام باشیم زیرا ظرفیت های بسیار خوبی در روستا ها وجود دارد که باید با برنامه ریزی و حمایت از آنها استفاده کرد.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسئول نمایندگی خبرگزاری شبستان در فارس اعتقاد دارد: تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی باید توسعه پیدا کند و در تمام روستا ها مساجد دارای کانون شوند و در کنار توسعه کمی، کیفیت فعالیت ها نیز با حمایت ها و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این مقام مسئول با اشاره به فعالیت قریب 500 کانون فرهنگی و هنری در مساجد روستایی استان فارس، تاکید کرد: این کانون ها در برخی از روستا هایی که حتی نمایندگی از ادارات دولتی مستقر نیست توانسته اند خدمات خوبی را به مردم ارائه کنند و اصحاب کانون ها بدون چشمداشت مالی و با صفا و یکدلی فعالیت های مختلفی را برای سنین مختلف خواهر و برادر و به خصوص نوجوانان و جوانان اجرا می کنند که جای بسی تقدیر است.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">وی با اشاره به انتخاب کانون فرهنگی و هنری مسجد علی</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 18pt; font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<span style="border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">بن</span>&nbsp;<span style="border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">ابیطالب&nbsp;</span>(<span style="border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">علیه السلام</span>)&nbsp;<span style="border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">روستای</span>&nbsp;<span style="border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">دستجه شهرستان فسا به عنوان یکی از هشت کانون برتر مساجد روستایی کشور، خاطرنشان می کند: این کانون با تربیت حافظان قرآن، نیرو های متعد، برنامه های مذهبی و فرهنگی&nbsp;</span>توانسته است در بین مردم روستا جایگاه خوبی داشته باشد که این از فضل خدای متعالی و همت اصحاب کانون و پایگاه مقاومت بسیج است که در جهت تحقق منویات رهبری گام برمی دارند.n حتما به ادامه مطلب بروید</span></p></span></div>